Did God call us to care for his creation? 

What are the consequences of our neglect of caring for the Creation? 

How can we contribute to building a better world?

This 3-day conference for theology students across Haiti was a space for sharing ideas, group discussions and various activities on themes of creation care.

Èske Bondye te rele nou pou nou pran swen kreyasyon l lan?

Ki konsekans neglijans nou nan pran swen Kreyasyon an genyen sou peyi a?

Ki jan nou kapab  kontribye nan konstriksyon yon monn ki pi bon?

Nan mwa Dawout sa a n ap envite w nan yon konferans ki rele : An nou pale Teyoloji. Konferans sa k ap dire 3 jou ap pèmèt ou rankontre ak lòt jènn etidyan ki sòti nan tout peyi a. N ap kapab pataje lide nou, fè diskisyon an gwoup ak divès aktivite sou plizyè tèm sou swen kreyasyon.

Share this resource

If you found this resource useful, please share it with others so they can benefit too.